Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

 1. Obchodné podmienky
  1. 1. Všeobecné ustanovenia

  Tieto obchodné a reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je NašeZdravé s.r.o.
  Sídlo: Konopná 109/3, Košice – mestská časť Krásna 040 18, Slovenská republika

  Zapísaná v registri Okresného súdu Košice I, Oddiel Sro, Vložka číslo 48272/V
  IČO: 52924327

  (ďalej len „predávajúci„) a kupujúcim, ktorej predmetom je predaj jedla cez internetové stránky predávajúceho, ktoré sú na webstránkach – www.chutnejedlo.sk (ďalej len „internetové stránky“)

  Kontaktné údaje predávajúceho:
  NašeZdravé s.r.o.

  Sídlo: Konopná 109/3, Košice – mestská časť Krásna 040 18, Slovenská republika

  Zapísaná v registri Okresného súdu Košice I, Oddiel Sro, Vložka číslo 48272/V
  IČO: 52924327

   

  DIČ: 2121181689

  IČ DPH: SK2121181689

   

   

  Prevádzka: Chutné jedlo, Konopná 109/3, Košice – mestská časť Krásna 04018
  Telefón: +421940180307
  Email:  chutnejedloke@gmail.com
  Web stránka: www.chutnejedlo.sk

  Orgán dozoru:
  Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie

  so sídlom v Košiciach pre Košický kraj

  Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65  Košice 1

  Odbor výkonu dozoru

  tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55

  fax č. 055/622 46 95

  email: ke@soi.sk

  webový odkaz na podávanie podnetov: https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi

   

   

   1. Tieto obchodné a reklamačné podmienky v znení platnom v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od týchto obchodných a reklamačných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami. Takto dohodnuté podmienky nesmú byť v rozpore s inými právnymi úpravami (skrátenie lehoty na vrátenie tovaru, záručnej doby a pod.)
   2. Doplnkovou zmluvou sa na účely týchto obchodných a reklamačných podmienok rozumie  zmluva, na základe ktorej kupujúci nadobúda tovar alebo je mu poskytnutá služba, ktorá súvisí s predmetom kúpnej zmluvy, ak je tovar dodávaný alebo služba poskytovaná predávajúcim alebo treťou osobou na základe ich dohody.
   3. Tovarom sa rozumejú všetky jedlá zverejnené na internetových stránkach predávajúceho. (ďalej len „Tovar“)
   4. Službou sa rozumejú všetky služby zverejnené na internetových stránkach predávajúceho. ( ďalej len „Služby“)
   5. Zobrazená kúpna cena za tovar a služby na internetových stránkach , ktorú prevádzkuje predávajúci je konečná avšak nezahŕňa cenu za prepravu tovaru alebo iné voliteľné služby. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak.
   6. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru alebo poskytovanej služby uvedenú na internetových stránkach , ktorú prevádzkuje predávajúci. Zmena ceny tovaru alebo služby sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru.
   7. V prípade, že predávajúci nedodrží svoje povinnosti uvedené v platných právnych predpisoch Slovenskej republiky alebo Európskych spoločenstiev alebo v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, môže si kupujúci uplatniť svoje právo voči predávajúcemu prostredníctvom príslušného súdu.
  1. 2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy
   1. Cez internetové stránky predávajúceho si viete pozrieť dennú ponuku a to aj bez prihlásenia. V prípade, že si vyberiete jedlo, ktoré si chcete objednať, vložíte toto jedlo do košíka a následne ste povinný vyplniť svoje kontaktné údaje. Objednávky je možné realizovať cez internetové stránky predávajúceho deň vopred Ne-Pia v čase medzi 8:00-14:00hod. (do naplnenia našej kapacity) s rozvozom nasledujúci pracovný deň. Objednávky na pondelok prijímame v piatok a nedeľu. Jedlá je možné objednať podľa ponuky – popisu zloženia (zmeny nie sú možné). Minimálna hodnota objednávky je 12,00€.
   2. V prípade, že kupujúci zaplatí:
    • formou hotovostnej platby pri osobnom odbere, za úplne zaplatenie kúpnej ceny sa považuje moment odovzdania celkovej ceny objednávky predávajúcemu v hotovosti,
    • formou platobnej karty pri osobnom odbere, za úplne zaplatenie kúpnej ceny sa považuje moment pripísania finančných prostriedkov na účet predávajúceho,
    • formou gastro lístkov pri osobnom odbere, za úplne zaplatenie kúpnej ceny sa považuje moment odovzdanie gastro lístkov v hodnote objednávky s prípadným doplatením v hotovosti,
    • formou online platby cez platobnú bránu, za úplne zaplatenie kúpnej ceny sa považuje moment pripísania finančných prostriedkov na účet predávajúceho,
   3. Po úspešne vykonanej objednávke tovaru Vám bude na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste zadali pri kúpe tovaru alebo pri registrácií doručený e-mail, ktorý bude potvrdzovať prijatie objednávky a uzatvorenie kúpnej zmluvy. (ďalej len „potvrdenie doručenia objednávky„). Na e-mailovú adresu kupujúceho môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky, rovnako na e-mailovú adresu kupujúceho budú zasielané daňové doklady.
   4. Predávajúci jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom informoval pred odoslaním objednávky kupujúceho o predzmluvných informáciách, týkajúcich sa reklamačných, platobných, obchodných, prepravných a iných podmienok tak, že:
  1. o hlavných vlastnostiach tovaru a služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,
  2. o obchodnom mene a sídle predávajúceho informoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a v čl. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušných podstránkach internetových stránkach predávajúceho,
  3. o telefónnom čísle predávajúceho a o ďalších údajoch, ktoré sú dôležité pre kontakt kupujúceho s predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty, ak ich má informoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a v čl. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušných podstránkach internetových stránkach predávajúceho,
  4. o adrese predávajúceho, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet informoval v čl. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušných podstránkach internetových stránkach predávajúceho,
  5. o celkovej cene tovaru vrátane všetkých ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj o nákladoch na dopravu, dodanie a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred o skutočnosti, že kupujúci ich bude povinný uhradiť informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,
  6. o platobných podmienkach, dodacích podmienkach, o lehote, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť službu, o informácii o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov kupujúceho informoval v príslušných článkoch týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušných podstránkach internetových stránkach predávajúceho,
  7. o informácii o práve kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy, o podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy informoval v čl. 9 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušných podstránkach internetových stránkach predávajúceho,
  8. o poskytnutí formuláru na odstúpenie od kúpnej zmluvy informoval v čl. 9 a v prílohe týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho; predávajúci zároveň poskytol samotný formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy v prílohe týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho
  9. o informácii, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, bude znášať náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku„), a ak odstúpi od kúpnej zmluvy aj náklady na vrátenie tovaru alebo služby, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty informoval v čl. 9 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušných podstránkach internetových stránkach predávajúceho,
  10. o povinnosti kupujúceho uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa § 10 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, ak kupujúci odstúpi od zmluvy o službách po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku informoval v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušných podstránkach internetových stránkach predávajúceho,
  11. o okolnostiach, za ktorých kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy informoval v čl. 9 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušných podstránkach internetových stránkach predávajúceho,
  12. o poučení o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru podľa úst. § 622 a 623 Občianskeho zákonníka informoval v čl. 8 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušných podstránkach internetových stránkach predávajúceho,
  13. o existencii príslušných kódexov správania, ktoré sa predávajúci zaviazal dodržiavať, a o spôsobe, akým sa môže kupujúci s nimi oboznámiť alebo získať ich znenie informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,
  14. o možnosti a podmienkach riešenia sporu mimosúdnou cestou prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov, ak sa predávajúci zaviazal tento systém využívať informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušných podstránkach internetových stránkach predávajúceho,
  15. o úkonoch potrebných na uzatvorenie kúpnej zmluvy tak, že tieto potrebné úkony popísal v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušných podstránkach internetových stránkach predávajúceho,
  16. o tom, že kúpna zmluva bude uložená v elektronickej podobe u predajcu a je kupujúcemu dostupná po tom, ako si ju kupujúci písomne vyžiada informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušných podstránkach internetových stránkach predávajúceho,
  17. o tom, že jazykom ponúkaným na uzatvorenie zmluvy je slovenský jazyk informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho.
   1. Ak predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o úhrade dodatočných poplatkov alebo iných nákladov podľa bodu 2.5. písm. e) týchto obchodných a reklamačných podmienok alebo o nákladoch na vrátenie tovaru podľa bodu 2.4. písm. i) týchto obchodných a reklamačných podmienok, kupujúci nie je povinný tieto dodatočné náklady alebo poplatky uhradiť.
  1. 3. Práva a povinnosti predávajúceho
   1. Predávajúci je povinný:
  • . dodať na základe objednávky potvrdenej akceptáciou kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a lehote a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňala platné právne predpisy SR,
  1. bezodkladne po uzavretí kúpnej zmluvy, najneskôr však spolu s dodaním tovaru alebo služby poskytnúť kupujúcemu potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy na trvanlivom nosiči, napríklad prostredníctvom emailu. Potvrdenie musí obsahovať všetky informácie uvedené v bode 2.6. vrátane formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
   1. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar alebo za poskytnutú službu.
   2. Ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný predávajúci dodať tovar kupujúcemu v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve alebo určenej týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami alebo za dohodnutú kúpnu cenu, je predávajúci povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). Odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo stornovať objednávku môže kupujúci výhradne telefonicky na čísle +421 940 180 307. Na zrušenie objednávky má kupujúci 15 minút od zadania objednávky. Po uvedenom čase objednávky už prechádzajú do výrobného procesu. V prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, vráti predávajúci už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia e-mailu o odstúpení od kúpnej zmluvy resp. stornovania objednávky kupujúcemu na ním určený účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, ak kupujúci v primeranej lehote neprijme náhradné plnenie ponúkané predávajúcim ani neodstúpi od kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a v prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, predávajúci je povinný vrátiť už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpení od kúpnej zmluvy kupujúcemu. Objednávku môže predávajúci stornovať aj v prípade, ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje.
   3. Kupujúci môže stornovať objednávku bez udania dôvodu v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania tovaru. Objednávka musí byť zrušená výhradne telefonicky na čísle +421 940 180 307.
  1. 4. Práva a povinnosti kupujúceho
   1. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar alebo poskytnutú službu. Kupujúci bol predávajúcim oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.
   2. Kupujúci je povinný:
  • . prevziať objednaný a dodaný tovar. Spôsob prevzatia alebo odovzdania tovaru záleží od dohody medzi kupujúcim a predávajúcim,
  1. zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti, najneskôr však pri doručení tovaru alebo služby,
   1. Kupujúci má právo na dodanie služby alebo tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.
  1. 5. Dodacie a platobné podmienky
   1. Obvyklé doručenie tovaru je v čase medzi 9:00-13:00hod. Doručovanie tovaru vykonávame do Krásnej, Nad jazerom, Barca, Juh, Vyšné Opátske, Terasa, Sever, Staré Mesto, KVP. Furču, Ťahanovce a ostatné mestské časti nerozvážame. Nie je možné si určiť čas doručenia. Pre presnejšie overenie adresy doručenia poskytujeme informácie na www.chutnejedlo.sk. Tu budete informovaný, do akých lokalít doručujeme. Rozvoz poskytujeme v pracovné dni. Cez víkend rozvoz nevykonávame.
   2. Krásna nad Hornádom, Nad jazerom, Barca, Juh, Vyšné Opátske, Terasa, Sever, Staré Mesto, KVP je poplatok za dopravu 0,50 EUR. Pri objednávke od 30€ (5 x menu) je doprava zdarma!
   3. Predávajúci doručuje tovar prostredníctvom vlastného šoféra. V prípade, že Vaša objednávka mešká, tak nás prosím kontaktujte na telefónom čísle +421 940 180 307 a my Vám obratom overíme stav Vašej objednávky.
   4. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je predávajúcim alebo jeho zástupcom, povereným doručiť tovar a kupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len „Miesto„). Kupujúci je povinný prevziať tovar v časovom rozsahu, ktoré je predávajúcim alebo jeho zástupcom, povereným doručiť tovar a kupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len „Časový rozsah„).
   5. Kupujúci je oprávnený skontrolovať doručenú objednávku, teda tovar ako aj jeho obal ihneď po doručení. V prípade zistenia existencie vady tovaru alebo v prípade ak zásielka nie je kompletná (nižší počet kusov tovaru, resp. chýba objednaný tovar) je zástupca predávajúceho povinný umožniť kupujúcemu vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe vady tovaru, ktorého správnosť potvrdí zástupca predávajúceho. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne kupujúci odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou alebo potvrdiť doručenie tovaru s vadou a následne v zmysle čl. 8 týchto obchodných a reklamačných podmienok uplatniť reklamáciu vád tovaru u predávajúceho alebo určenej osoby. V prípade, ak kupujúci odmietne prevziať dodaný tovar s vadou, všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša predávajúci.
  2. 6. Kúpna cena
   1. Kúpna cena za tovar alebo službu dohodnutá v kúpnej zmluve medzi predávajúcim a kupujúcim je uvedená v akceptácii objednávky (ďalej len „kúpna cena„).
   2. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru alebo služby a to nasledujúcimi spôsobmi:
    • hotovostnou platbou pri osobnom prevzatí,
    • platbou platobnou kartou pri osobnom prevzatí,
    • formou gastrolístku pri osobnom prevzatí,
    • online prostredníctvom platobnej brány,
   1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar alebo službu v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri doručení tovaru a to spôsobmi uvedenými v týchto Všeobecných obchodných a reklamačných podmienkach.
   2. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu do momentu odovzdania tovaru na predávajúcemu je oprávnený odoprieť dodanie tovaru kupujúcemu.
  1. 7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare
   1. Prevzatím tovaru a zaplatením úplnej kúpnej ceny za tovar prechádza vlastnícke právo k tovaru alebo službe na kupujúceho.
   2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď kupujúci alebo tretia osoba splnomocnená kupujúcim prevezme tovar od predávajúceho alebo od jeho zástupcu, povereného doručiť tovar, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď predávajúci umožní kupujúcemu nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.
  2. 8. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie) pre spotrebiteľov
   1. Kupujúci môže požadovať vrátenie peňazí iba za vrátený tovar a to len v prípade, ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Kupujúci je povinný uplatniť si u predávajúceho reklamáciu telefonicky +421 940 180 307 v daný deň v čase rozvozu.
   2. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak je to možné a ak kupujúci súhlasí.
   3. Ak ide o iné neodstrániteľné vady (výrazne poškodený tovar pri prevzatí), má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.
   4. Predávajúci poučil kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho zákonníka (bod 8.1. až 8.3. týchto obchodných a reklamačných podmienok) a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka (bod 8.4. až 8.5. týchto obchodných a reklamačných podmienok) tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke internetových stránok predávajúceho a kupujúci mal možnosť si ich prečítať v čase pred odoslaním objednávky.
   5. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle platných predpisov SR a kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť u predávajúceho.
   6. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok predávajúceho, teda čl. 8 týchto obchodných a reklamačných podmienok. Kupujúci bol riadne oboznámený s reklamačným poriadkom a informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) v čase pred uzavretím kúpnej zmluvy tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si v čase pred odoslaním objednávky prečítať ich.
   7. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme objednávky na internetových stránkach predávajúceho.
   8. Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu u predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že doručí tovar do prevádzkarne predávajúceho, prípadne po telefonickom kontakte doručí následne dôveryhodnú fotodokumentáciu tovaru a predávajúcemu prejav vôle kupujúceho uplatniť si svoje právo podľa bodov 8.1. až 8.5. týchto obchodných a reklamačných podmienok (ďalej len „Oznámenie o uplatnení reklamácie“) napr. vrátenie peňazí alebo výmena tovaru. Kupujúci je povinný v Oznámení o uplatnení reklamácie pravdivo uviesť všetky požadované informácie, najmä presne označiť druh a rozsah vady tovaru; kupujúci zároveň uvedie, ktoré zo svojich práv vyplývajúcich z ust. § 622 a 633 Občianskeho zákonníka uplatňuje.
   9. Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa dá doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky:
    1. doručenie Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu (Reklamačný formulár a protokol),
    2. doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu alebo určenej osobe,
    3. V prípade, že sa jedná o poškodenie tovaru pri preprave (doručovanie kuriérom) – je nutné spraviť fotodokumentáciu tohto poškodenia.
   1. Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť reklamované vady tovaru a ešte raz poučí spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z bodu 8.1. až 8.3. týchto obchodných a reklamačných podmienok (ust. § 622 Občianskeho zákonníka) a právach, ktoré mu vyplývajú z bodu 8.4. až 8.5. týchto obchodných a reklamačných podmienok (ust. § 623 Občianskeho zákonníka). Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
   2. Kupujúci je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje a zároveň je povinný bezodkladne informáciu o svojom rozhodnutí doručiť predávajúcemu. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
   3. Záruka sa nevzťahuje na vady, na ktoré bol kupujúci v dobe uzatvárania zmluvy predávajúcim upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.
   4. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný bezvadný tovar s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
   5. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:
    1. ak ide o zjavnú vadu, ktorú kupujúci mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení tovaru a ktorú bez zbytočného odkladu neoznámil zástupcovi predávajúcemu v súlade s bodom 5.8 týchto reklamačných a obchodných podmienok, neskoršie reklamácie tohto druhu bude možné uznať len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia kupujúcim,
    2. ak kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vadu tovaru do konca záručnej doby tovaru,
    3. ak je vadou tovaru poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim,
    4. ak vada tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,
    5. ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
    6. ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
    7. ak vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
   6. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
    1. výmenou tovaru,
    2. vrátením kúpnej ceny tovaru alebo služby,
    3. vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
    4. odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
   7. Predávajúci je povinný o spôsobe určenia vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie osobne, prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby. O výsledku vybavenia reklamácie bude predávajúci informovať kupujúceho bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky alebo e-mailom a zároveň mu bude spolu s tovarom, resp. prostredníctvom e-mailu doručený doklad o vybavení reklamácie.
   8. Záručná doba uplynie v deň doručenia tovaru. Takáto doba je stanovená z dôvodu toho, že sa jedná o tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze.
   9. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedená informácia o výmene tovaru, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe kúpnej zmluvy a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.
   10. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa bodu 8.14. týchto reklamačných a obchodných podmienok nasledujúcim spôsobom:
    1. predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo
    2. predávajúci vadný tovar alebo službu vymení.
   11. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu a kupujúci neurčí bezodkladne podľa bodu 8.14. týchto reklamačných a obchodných podmienok, aký spôsobom má byť reklamácia vybavená, predávajúci reklamáciu vybaví odstránením vady.
   12. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim NašeZdravé s.r.o., je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  1. 9. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
   1. Ak predávajúci nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v objednávke, predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a zároveň je povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodov uvedených v tomto bode týchto reklamačných a obchodných podmienok, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.
   2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
   3. Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť v deň, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa
    1. tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, odo dňa prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
   4. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy musí tak urobiť do 15 minút od potvrdenia prijatia objednávky a to telefonicky na číslo +421 940 180 307. V opačnom prípade si predávajúci môže účtovať náklady na výrobu jedla, ktoré sa už po limite uvedenom vyššie začalo pripravovať.
   5. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo pomocou formulára, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok alebo telefonicky na číslo +421 940 180 307.
   6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od kúpnej zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu kupujúceho.
   7. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Od kupujúceho nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v ust. § 9 ods. 3, ust. § 10 ods. 3 a 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a došlo k úplnému poskytnutiu služby.
   8. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za tovar rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb bez toho, aby kupujúcemu v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky.
   9. V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
    • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
    • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
    • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
    • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
   1. Ustanovenia čl. 9 týchto obchodných a reklamačných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona.
  1. 10. Záverečné ustanovenia
   1. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.
   2. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.
   3. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
   4. Tieto obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
   5. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.